Mẫu biên bản bàn giao được ứng dụng nhiều vào trong công việc và đời sống hiện nay. Đây là bước không thể thiếu trong quá trình bàn giao tài sản, thiết bị, công việc, hồ sơ,… Để quá trình này trở nên nhanh chóng và chuẩn xác hãy cùng tham khảo những mẫu  biên bản bàn giao dưới đây. Bao gồm biên bản bàn giao tài sản, biên bản bàn giao hàng hóa thiết bị, biên bản bàn giao công vệc, biên bản bàn giao hồ sơ mới nhất và chuẩn nhất.

Bàn giao bằng biên bản mang đến sự rõ ràng và pháp lý mạnh nhất

Trường hợp nào cần biên bản bàn giao?

Sự ra đời của biên bản bàn giao nhằm mục đích tránh đi những tranh chấp, rủi ro không mong muốn giữa các bên. Các hoạt động chuyển giao dưới đây vẫn diễn ra hằng ngày và cần đến biên bản bàn giao đó là:

Chuyển giao hàng hóa, tài sản thiết bị

Đây là hoạt động thường xuyên nhất cần đến biên bản bàn giao tài sản như giữa bên thuê và bên cho thuê, bên bán và bên mua, tài sản được biếu, viện trợ,… đưa vào sử dụng tại địa điểm khác,…

Bàn giao hồ sơ, công việc

Nghỉ việc, nghỉ phép, nghỉ thai sản, chuyển công tác,… là các hoạt động diễn ra thường xuyên ở tổ chức , công ty. Vậy các biên bản bàn giao công việc hay biên bản bàn giao hồ sơ rất cần thiết để không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của tổ chức hay công ty.

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản là biên bản thể hiện chi tiết  sự chuyển giao tài sản giữa các cá nhân, doanh nghiệp với nhau hoặc tổ chức cho cá nhân,… Trong biên bản thể hiện rõ tài sản được chuyển giao gồm số lượng, đơn giá, tình trạng,… và bên nhận sẽ chịu trách nhiệm sau khi quá trình bàn giao hoàn tất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại …………………….. đã tiến hành bàn giao tài sản giữa ………………… (bên giao) và …………….. (bên nhận):

1/ Bên giao: (bên A)

Ông/ Bà: ………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………..

2/ Bên nhận: (Bên B)

Ông/ Bà: ………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………..

Bên A  đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên B theo biểu thống kê sau:

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1
2

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………..

Bằng chữ ……………………………………………………………………

Kể từ ngày ………………… số tài trên do bên B chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên giao

(Kí và ghi rõ họ tên)

Bên nhận

(Kí và ghi rõ họ tên)

Biên bản bàn giao hàng hóa, thiết bị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh Phúc
—————

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HOÁ THIẾT BỊ

Hôm nay,  ngày … tháng … năm …., chúng tôi gồm có:

Bên nhận hàng( Bên A):

Địa chỉ: ……………………………..

Điện thoại: …………………………

Đại diện: …………………………

Chức vụ: …………………………

Bên giao hàng( Bên B) :

Địa chỉ: ……………………………..

Điện thoại: …………………………

Đại diện: …………………………

Chức vụ: …………………………

Hai bên cùng thống nhất bàn giao số lượng hàng hóa chi tiết như sau:

STT Tên hàng Quy cách/ chủng loại ĐVT Số lượng Ghi chú

Bên B ký và xác nhận đã giao hàng và đủ số lượng như thỏa thuận cho bên A. Hai bên đồng ý, thống nhất cùng ký tên vào biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên và đóng dấu)

 

Biên bản bàn giao công việc

Bên bản bàn giao công việc là bước không thể thiếu để bổ sung vào quy trình nghỉ việc, nghỉ phép, chuyển công tác,… Việc lập ra biên bản bàn giao công việc giúp xác định rõ ràng các công việc cần phải làm và người phụ trách. Dưới đây là biên bản bàn giao công việc được sử dụng nhiều nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh Phúc
—————

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày….tháng…..năm….., tại Công ty…………………..

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao( Bên A):

Ông/ Bà:……………………………………………………………………..

Chức danh:……………………………….

Phòng/Bộ phận:…………………………………………….

Bên nhận bàn giao( Bên B):

Ông/ Bà:………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….

Phòng/Bộ phận:……………………………………………

Cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

STT Nội dung công viêc Người nhận
1
2
3

Bên A cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Bên B sẽ tiếp tục thực hiện các công việc như đã được bàn giao. Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị như nhau.

Bên bàn giao

(Kí và ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

(Kí và ghi rõ họ tên)

Biên bản bàn giao hồ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU

…………, ngày …….  tháng ……. năm……

Bên giao( bên A):

Họ tên:……………………………

Chức danh:……………………………….

Phòng/Bộ phận:……………………………………………

Bên nhận( bên B):

Họ tên:…..

Chức danh:……………………………….

Phòng/Bộ phận:……………………………………………

Chi tiết tài liệu bàn giao gồm:

STT Nội dung Số lượng Ghi chú
 

01

 

02

 

03

 

04

Biên bản kết thúc vào lúc …….h…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí đã chuyển giao và nhận đầy đủ như nội dung trên. Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị như nhau.

Bên bàn giao

(Kí và ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

(Kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, biên bản bàn giao hàng hóa thiết bị, biên bản bàn giao công việc hồ sơ trên đây bao gồm những thông tin cơ bản nhất và thường được sử dụng. Tùy vào từng trường hợp, bạn có thể thêm những thông tin khác vào để biên bản thêm phần chặt chẽ và tính pháp lý cao hơn.